• Šišmiš snjegobran

Broj redova zavisi od dužine (L) i nagiba krova, a za standardne nagibe krova (15° - 30°) važi:
L = do 4,00 m jedan “cik-cak” red
L = od 4,00 do 7,00 m dva “cik-cak” reda
L = od 7,00 do 10,00 m tri “cik-cak” reda
Izrađuje se u slijedećim RAL bojama: 8019, 9005, 8004, 8012, 7016.


Za lim u obliku crijepa preporučujemo šišmiš snjegobran koji se potpuno stapa u vizualni izgled pokrova, za razliku od linijskih snjegobrana koji u znatnoj mjeri kvare estetski izgled krova. Šišmiš snjegobran je projektiran posebno za ovaj tip pokrova nakon dugogodišnjeg iskustva s drugim tipovima snjegobrana. Ovaj snjegobran se montira na val ploče ispod kaskade. Za montažu se koriste vijci za lim-drvo 4,8 x 70 mm sa gumenim i metalnim podloškom. Gumeni podložak postavlja se u utor za vijak s donje strane snjegobrana, a metalni podložak na utor sa gornje strane snjegobrana, između glave vijka i samog snjegobrana. Preporučujemo ugradnju metalne zaštitne kapice za glavu vijka u boji pokrova. Odstojanja između redova trebaju biti takva da se težina snijega ravnomjerno rasporedi po cijelom krovištu.


• Tačkasti snjegobranisun rain snow wind


Snjegobran za crijep je metalni sigurnosni element čija svrha je pridržavanje snijega na krovu te spriječavanje odrona.


Ovi snjegobrani se postavljaju u donjoj zoni krovne plohe, u blizini stehe krova. Treba da budu postavljeni iznad crjepova odzračnika kako bi se omogućilo ventiliranje krova. Veoma bitno je da snjegobrani budu ravnomjerno raspoređeni po cijeloj površini krova kako bi se omogućilo zaustavljanje pada snijega. Razmak između snjegobrana ne smije biti veći od 1 m zbog kvalitetnog raporeda opterećenja. Bitna karakteristika je također i laka ugradnja ove vrste snjegobrana.
Raspoložive RAL boje: 7016, 8004, 8012, 8019, 9005.

Imena snjegobrana se ne koriste prema krajnjem potrošaču!